Skip to main content

7 WRZEŚNIA (CZWARTEK)

10.00. Otwarcie obrad, o. Barnaba Olszewski OFM, gwardian klasztoru

HISTORIA
Sesja I

10.20. Dr Patrycja Gąsiorowska (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie)
Życie religijne w piętnastowiecznym Krakowie w przeddzień przybycia Jana Kapistrana

10.40. Dr Andrzej Hejnowicz OFMConv (Instytut Studiów Franciszkańskich w Krakowie)
Franciszkanie w Krakowie XIII – XV w.

11.00. Przerwa kawowa

11.30. Prof. dr hab. Paweł Kras (Centrum Studiów Mediewistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Geneza i okoliczności powstania krakowskiego konwentu franciszkanów obserwantów

11.50. Mgr Rafał Kulicki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Działalność Świętego Jana Kapistrana w Polsce i jego korespondencja z krakowskimi bernardynami

12.10. Prof. dr hab. Marcin Starzyński (Instytut Historii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Nowsze studia nad św. Szymonem z Lipnicy

12.30. Dyskusja i przerwa obiadowa

 

HISTORIA
Sesja II

15.00. Dr Bartłomiej M. Wołyniec (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Klasztor oo. Bernardynów na Stradomiu w XVI-XVIII wieku

15.20. Ks. prof. dr hab. Andrzej Bruździński (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Nowicjat i studium w klasztorze Bernardynów w Krakowie

15.40. Dr Elżbieta Elena Wróbel CSFN (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Bractwa przy kościele św. Bernardyna ze Sieny w Krakowie

16.00. Przerwa kawowa

16.30. Mgr Hermina Święch–Małysa (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Bernardyni od św. Bernardyna i bernardynki od św. Agnieszki w Krakowie – historia wzajemnych kontaktów 

16.50. Dr Arkadiusz Stanisław Więch (Instytut Historii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Krakowski klasztor OO. Bernardynów w czasach galicyjskich

17.10. Dyskusja.

8 WRZEŚNIA (PIĄTEK)

HISTORIA
Sesja III

10.00. Prof. dr hab. Stefan Gąsiorowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Wierzytelności bernardynów krakowskich u Żydów w XVIII i XIX wieku

10.20. Dr Edyta Chomentowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Pochodzenie mieszkańców krakowskiego klasztoru bernardynów na przełomie XIX i XX wieku. Aspekt przestrzenno-geograficzny

10.40. Dr Alojzy Marian Pańczak OFM (Papieskie Ateneum „Antonianum” w Rzymie)
Trzeci Zakon Franciszkański przy kościele OO. Bernardynów w Krakowie w latach 1883–1959

11.00. Przerwa kawowa

11.30. Mgr Szymon Maksymilian Wilk (Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy)
Działalność Bernardynów krakowskich w latach 1918-1944

11.50. Dr hab. Aleksander Krzysztof Sitnik OFM (Studium Franciszkańskie w Krakowie)
Bernardyni w Krakowie w latach 1945-1989 

12.10. Dr Krzysztof Busse (Delegatura IPN w Radomiu)
Dzieje prowincji bernardynów w Krakowie widziane z perspektywy materiałów cywilnych organów bezpieczeństwa PRL

12.30. Dyskusja i przerwa obiadowa

 

HISTORIA
Sesja IV

15.00. Ks. prof. dr hab. Tomasz Moskal (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Archiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie

15.20. Dr Agnieszka Fluda-Krokos (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny; Polska Akademia Umiejętności, Biblioteka Naukowa PAU i PAN)
Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów – 570 lat gromadzenia i ochrony dziedzictwa druku

15.40. Przerwa kawowa

16.10. Mgr lic. Martynian Marcin Czechowski OFM (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Historia klasztoru oo. Bernardynów w Krakowie w latach 1990-2023

16.30. Mgr Dyzma Krzysztof Dymek OFM (Wyższe Seminarium Duchowne oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej)
Bernardyni zmarli w Krakowie w XXI w.

16.50. Dyskusja

 

9 WRZEŚNIA (SOBOTA)

HISTORIA SZTUKI
Sesja I

10.00. Prof. dr hab. Marek Walczak (Instytut Historii Sztuki UJ)
Średniowieczne dzieła w kościele Bernardynów 

10.20. Dr hab. Michał Kurzej (Instytut Historii Sztuki UJ)
Architektura siedemnastowiecznego kościoła Bernardynów w Krakowie

10.40. Mgr Joanna Daranowska-Łukaszewska (Polska Akademia Nauk)
Etapy kształtowania się wystroju wnętrza kościoła Bernardynów w Krakowie na Stradomiu po potopie szwedzkim

11.00. Przerwa kawowa

11.30. Dr Zoltán Gyalókay (Instytut Historii Sztuki UW)
Najwcześniejsza ikonografia św. Bernardyna ze Sieny

11.50. Dr Cyprian Janusz Moryc OFM (Międzyzakonne Studium Franciszkańskie w Krakowie)
Program ikonograficzny fasady kościoła Bernardynów w Krakowie

12.10. Dr hab. Michał Kurzej (Instytut Historii Sztuki UJ)
Kilka uwag o bernardyńskim „Tańcu Śmierci”

12.30. Dyskusja i przerwa obiadowa

 

HISTORIA SZTUKI
Sesja I
I

14.00. Mgr Wojciech Sowała (Instytut Historii Sztuki UJ)
Głowa Jana Chrzciciela na misie z klasztoru bernardynów. Jej forma, funkcja i znaczenie

14.20. Prof. dr hab. Andrzej Betlej (Instytut Historii Sztuki UJ)
Dzieje obrazu i kult Matki Boskiej Sokalskiej w klasztorze krakowskim

14.40. Przerwa kawowa

15.00. Ks. dr Szymon Tracz (Muzeum Diecezjalne w Bielsku)
Artystyczna oprawa brackich świąt i uroczystości u krakowskich Bernardynów

15.20. Prof. Piotr Krasny (Instytut Historii Sztuki UJ)
Obrazy Franciszka Lekszyckiego w ołtarzach transeptowych, a problem wartościowania kopii w sztuce nowożytnej 

15.40. Mgr Natalia Koziara-Ochęduszko (Zamek Królewski na Wawelu)
Mit malarza Franciszka Lekszyckiego w polskiej historiografii artystycznej

16.30. Dyskusja i zakończenie obrad

18.30. Msza św. Jubileuszowa pod przewodnictwem o. dra Konrada Cholewy,
definitora generalnego Zakonu Braci Mniejszych z Rzymu, w kościele oo. Bernardynów w Krakowie.